Novinky

Prijímacie skúšky na stredné školy

30.04.2020 14:50
Zmeny, ktoré si vyžiadala situácia s pandémiou koronavírusu a opatreniami na jej zvládnutie priniesla aj zmeny v prijímaciom pokračovaní na stredné školy(termíny, spôsob prijímania a kritéria). Viacej...

www.ucimenadialku.sk

02.04.2020 13:43
Počas prerušeného vyučovania na školách je nástrojom oficiálnej komunikácie novovzniknutá webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby tieto disponovali jasnými a jednoznačnými...

Prerušenie vyučovania na školách a

12.03.2020 18:01
  Ministerka školstva vydala usmernenie na prerušenie vyučovania na školách: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Usmernenia MŠ ku koronavírusu

09.03.2020 15:11
   MŠ SR vydalo usmernenie ku koronavírusu. Nájdete ho tu:  https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/   a tu: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-tretie-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

Výzva na zriadenie RŠ pri ZŠ s MŠ Hniezdne

21.02.2020 13:51
Výzva na zriadenie RŠ pri ZŠ s MŠ Hniezdne

Kam po základnej - brožúra

19.02.2020 14:09

Zmena osobných príplatkov od 1. 1. 2020

14.01.2020 21:02
Upozorňujeme na zmenu pri priznaní, zvzšení,  znižovaní a odoberaní osobného príplatku. Bližšie v  novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá mení aj §...

Vyhláška 1_2020 - kvalifikačné predpoklady

14.01.2020 14:27
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky   vydalo výhlášku o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/1/vyhlasene_znenie.html

Podielové dane - prognóza na rok 2020

09.12.2019 14:13
Na ministerskej stránke sú zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na DPFO na rok 2020. Jednotkový koeficient v rámci Slovenska vychádza 95,288 €.  V porovnaní s prognózou na rok 2019 (93,78 €) je to nepatrný  nárast  - o 1,6%.  Prognózu nájdete...

Odpisy - video

30.11.2019 11:43
Inštruktážne video k odpisom z registre trestov nájdetu: https://www.youtube.com/watch?v=R06pkCdftgQ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>