Legislatíva

 

Na stránke MŠVVaŠ SR sa nachádza  databáza prehľadne usporiadaných legislatívnych noriem pre oblasť školstva roztriedená do kategórií:

 

Financovanie regionálneho školstva:

https://www.minedu.sk/zoznam-platnych-vseobecne-zavaznych-pravnych-predpisov-a-rezortnych-predpisov-pre-oblast-financovania-regionalneho-skolstva/

https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3507