Rýchly prístup

          Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

·         Centrum vedecko-technických informácií SR

·         Edičný portál

·         iEDU - centrálny informačný portál

·         Iuventa

·         Metodicko-pedagogické centrum

·         Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

·         Školský šport

·         Štátna školská inšpekcia

·         Štátny inštitút odborného vzdelávania

·         Štátny pedagogický ústav

·         Ústav informácií a prognóz školstva