VZN PSK 62/2017 - určenie počtu tried prvého ročníka na stredných školách

27.10.2017 14:04

 

Bolo prijaté a zverejnené VZN PSK 62/2017, ktoré určuje počty tried v prvých ročníkoch strených škôi prešovského kraja. Znenie:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vseobecne-zavazne-nariadenia/vzn-psk-c-62-2017.html