Zápisy do 1. ročníka ZŠ

14.01.2015 13:20

Zápisy detí do ZŠ

     Od štvrtka 15. januára 2015 sa v základných školách konajú zápisy prvákov. Potrvajú do 15. februára 2015. Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa týka detí, ktoré do 1. septembra 2015 dovŕšia šiesty rok veku.
     Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy prostredníctvom VZN-ka.

Organizačné zabezpečenie zápisu je v kompetenciui  základnej školy .Bližšie informácie získajú zákonní zástupcovia budúcich prvákov na internetovej stránke školy, na výveske, prípadne priamo u riaditeľa školy.  
         Pri zápise je potrebné predložiť osobné údaje dieťaťa, teda meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa a osobné údaje zákonných zástupcov. K zápisu je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Pedagógovia na zápise väčšinou formou rozhovoru a na základe výtvarného vyjadrenia preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieťaťa. Ide napríklad o rozoznávanie farieb či geometrických tvarov, priestorovú orientáciu, komunikačné schopnosti a pod.

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu na plnenie povinnej školskej dochádzky dovŕši 6 rokov, pričom dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť. To znamená primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť.
     V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, a to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Podmienkou je však aj v tomto prípade informovaný súhlas rodiča. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2015.

V zmysle zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Zákonný zástupca sa však môže rozhodnúť  aj pre inú základnú školu a dať zapísať dieťa na nej.,

V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska.  Na nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky za jednotlivé ročníky (najviac za štyri) z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.

 

 

Ďalšie užitočné informácie rodič nájde napr, na: https://www.rodinka.sk/predskolak/prvacik/zapis-do-1-rocnika-zs/

 

spracované podľa:    https://www.minedu.sk/11271-sk/zapisy-deti-do-zs/