www.ucimenadialku.sk

02.04.2020 13:43

Počas prerušenia vyučovania na školách je nástrojom oficiálnej komunikácie novovzniknutá webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/

Stránka sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby tieto disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami.

Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.