Výrazne nižší počet tried v prvom ročníku stredných škôl v okrese SL

16.11.2015 14:00

Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 47/2015 bol stanovený výrazne nižší počet tried prvých ročníkov pre šk. rok 2016/17. V porovnaní s rokom 2015/16 ide o pokles o 20 %  z 20 tried na 16.  Pokles je na oboch gymnáziach, SOŠ technickej a SOŠ v Podolínci -  po jednej triede.VZN nájdete na : https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vseobecne-zavazne-nariadenia/vzn-c-47-2015.html