Usmernenie MŠVVaŠ SR k organizovaniu vyšetrení žiakov a detí zo sociáne znevyhodneného prostredia

23.04.2016 12:24

          Usmernenie, ktoré upresňuje postupy organizovania vyšetrení žiakov  zo SZP:  Usmernenie MŠVVaŠ SR - OŠ - CPPPaP a ZŠ.pdf (940052)