Prijimačky na stredné školy - stanovisko MŠVVaŠ SR

15.01.2015 12:43

Z  vyjadrenia  MŠVVaŠ SR k nálezu Ústavného súdu, ktorý sa týkal protiústavnosti kritéria - prospechový priemer  na prijímacie skúšky na stredné školy. 

 

Ústavný súd SR zrušil tie ustanovenia v školskom zákone, ktoré sa týkali stanovenia priemerného prospechu žiakov základných škôl ako záväzného predpokladu na prijatie žiakov do študijných odborov stredných škôl. Znamená to, že prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať v zmysle školského zákona podľa platných ustanovení tak ako v minulom školskom roku, čiže kritériá na prijímacie skúšky určí riaditeľ strednej školy.

 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

riaditeľ odboru gymnázií a jazykových škôl

Stromová 1, 813 30 Bratislava

tel.: 02/593 74 243

e-mail: igor.gallus@minedu.sk

www.minedu.sk