Právny predpis 122/2013 Z.z

11.11.2013 14:13

Od 1. júla 2013 je účinný nový zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.  Z tohto zákona vyplývajú niektoré povinnosti pre zamestnávateľov, prvé  už k 31. 12. 2013. Znenie zákona: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-122#f7184412  Školenia k zákonu, napr. https://www.danovecentrum.sk/vyhladavanie/vzdelavanie_miesto-nitra/vzdelavanie_,

https://www.econconsulting.sk/kalendar-skoleni-a-seminarov/novy-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov-2/view/2013-11-19  a inde.