Nová vyhláška - učebnice, učebné texty, ...

22.09.2017 13:30

Do platnosti vstupuje nová vyhláška č. 218/2017 MŠVVaŠ  z 18. 9. 2017 o  učebniciach, učebných textoch, ...

.Jej znenie nájdete tu:   https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/218/20171001