Archív článkov

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2018

20.12.2017 14:43
Sú už zverejnené Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2018. Hodnota jednotkového koefiecientu pre rok 2018 vychádza 84,16 €., čo je približne 6% - ný nárast.  

Nápočet podielových daní na činnosť ŠKD po novom

19.12.2017 14:16
Nápočet podielových daní na činnosť ŠKD do rozpočtu obcí od nového roku pôjde po novom. V predmetnej novele nariadenia sa zároveň z dôvodu efektívnejšieho prerozdeľovania finančných prostriedkov na dieťa materskej školy  spresnili hodnoty koeficientov na dieťa materskej školy...

Ďalšie kolo výzvy „V základnej škole úspešnejší“ - žiadosti + informačné semináre

08.11.2017 20:21
  Ďalšie kolo výzvy „V základnej škole úspešnejší“ - žiadosti i informačné semináre   Informácie  k 4. kolu výzvy „V základnej škole úspešnejší“ - žiadosti i informačné semináre nájdete...

VZN PSK 62/2017 - určenie počtu tried prvého ročníka na stredných školách

27.10.2017 14:04
  Bolo prijaté a zverejnené VZN PSK 62/2017, ktoré určuje počty tried v prvých ročníkoch strených škôi prešovského kraja. Znenie: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/legislativa/vseobecne-zavazne-nariadenia/vzn-psk-c-62-2017.html

Nová vyhláška - učebnice, učebné texty, ...

22.09.2017 13:30
Do platnosti vstupuje nová vyhláška č. 218/2017 MŠVVaŠ  z 18. 9. 2017 o  učebniciach, učebných textoch, ... .Jej znenie nájdete tu:   https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/218/20171001

zvýšené stupnice platových taríf - od 1. 9. 2017

22.08.2017 09:51
- od 1. 9. 2017 vstupuje do platnosti  nariadenie vlády SR č. 202/2017 , ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 366/2016

Pedagogicko-organizačné pokyny 2017/2018

25.05.2017 13:45
Pedagogicko-organizačné pokyny 2017/2018

Predkladanie projekov na podporu vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

12.05.2017 13:34
Základné školy môžu predkladať projekty na podporu vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 05.05.2017      Na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov je zameraná výzva na podávanie žiadostí, ktorú v týchto...

Odstraňovanie školských stavebných bariér v školách

20.04.2017 14:20
Ministerstvo školstva podporí projekty na odstraňovanie bariér v...

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania - NÁVRH

15.03.2017 10:57
 Na ministerskej stránke je zverejnený autorský návrh Narodného programu výchovy a vzdelávania - Učiace sa Slovensko.  Bližšie : https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-predstavuje-narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania-uciace-sa-slovensko/ 
Záznamy: 31 - 40 zo 154
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>